Szkoła Wspinania Cerro kursy i szkolenia wspinaczkowe

 

Regulamin kursów, szkoleń i obozów wspinaczkowych

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin dotyczy wszelkich zajęć wspinaczkowych, organizowanych przez Szkołę Wspinania Cerro, a w szczególności kursów, szkoleń i obozów, zwanych dalej zajęciami.
 2. Wspinanie to sport ryzykowny niosącym za sobą możliwość zaistnienia kontuzji oraz poważnego uszczerbku na zdrowiu. Wypadek może mieć miejsce nawet w przypadku zachowania pełnej staranności działania i przestrzegania zalecanych procedur
 3. Uczestnik szkolenia podejmuje udział w kursie, szkoleniu, bądź zajęciach wspinaczkowych na własne ryzyko i odpowiedzialność
 4. Szkolenie oparte jest na programach opracowanych przez Komisję Szkolenia Polskiego Związku Alpinizmu, dostępnych na podstronach dotyczących danego szkolenia.
 5. Uczestnicy oraz kadra szkoleniowa mają obowiązek stosowania się do wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

Warunki uczestnictwa w zajęciach

 1. Warunkiem przyjęcia na listę uczestników zajęć jest uiszczenie pełnej opłaty na konto Szkoły Wspinania Cerro przed rozpoczęciem się zajęć lub wpłaty wadium w wysokości 50% ceny właściwej dla danego rodzaju zajęć.
 2. Uczestnik przed rozpoczęciem zajęć musi być osobą zdrową, oświadcza iż nie posiada żadnych chorób uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach wspinaczkowych, a w szczególności chorób serca i układu krążenia.
 3. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w wybranym kursie lub podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań, udostępnionego przez organizatora zajęć.
 4. Uczestnikiem zajęć wspinaczkowych może zostać osoba pełnoletnia, która ukończyła 18 rok życia. Osoby niepełnoletnie, które mają ukończony 16 rok życia, mogą uczestniczyć w kursie za zgodą rodziców lub opiekuna prawnego.

Oferta i cennik kursu

 1. Oferta i cennik kursu jest zgodny z zapisami dotyczącymi danego szkolenia, zawartymi na stronie internetowej Szkoły Wspinania Cerro
 2. Wpłaty pieniędzy za zajęcia należy dokonać na konto bankowe podane na stronie internetowej Szkoły Wspinania Cerro

  Paweł Mielnikow - Szkoła Wspinania CERRO, Czułów 344, 32-060 Liszki,
  nr konta 58 1140 2004 0000 3402 7441 9495

 3. O wysokości przedpłaty, terminie jej dokonania oraz numerze konta bankowego uczestnicy informowani są poprzez e-mail potwierdzający zgłoszenie na kurs.
 4. W razie rezygnacji z uczestnictwa w kursie przed jego rozpoczęciem, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
 5. W przypadku, kiedy liczba chętnych przekroczy liczbę dostępnych miejsc na kursie, o kolejności przyjęcia na listę uczestników kursu decyduje kolejność wpłacenia zadatku.
 6. Osobom które nie mieszczą się w limicie uczestników na dany kurs proponowany jest inny termin. Jeśli nie zostanie ustalony termin odpowiadający obu stronom, zaliczka jest zwracana.
 7. Ceny kursów nie obejmują opłat za noclegi, wyżywienie, dojazd, opłat wstępu, jeśli nie obejmuje tego program zajęć.
 8. Ceny kursów nie obejmują opłat związanych z obecnością uczestnika kursu na obszarze Parków Narodowych i Krajobrazowych. Szkołą Wspinania Cerro nie pośredniczy w uiszczaniu tego typu opłat za uczestników kursu.
 9. W uzasadnionych przypadkach (np. deszczowa pogoda), kiedy nie będzie możliwa realizacja zajęć w terenie, mogą się one odbyć na sztucznych obiektach. Cena kursu nie obejmuje opłat wstępu na ściankę wspinaczkową, jeśli nie obejmuje tego program zajęć. 

Zasady porządkowe szkolenia i zajęć wspinaczkowych

 1. Zajęcia pierwszego dnia zwyczajowo rozpoczynają się o 9 rano, w kolejne dni trwają od godziny 8/9-16/17.
  W zależności od warunków atmosferycznych, kondycji psychofizycznej uczestników. O rozpoczęciu i zakończeniu zajęć decyduje instruktor prowadzący dane szkolenie.
 2. Uczestnik szkolenia ma obowiązek przyjechać na zajęcia punktualnie. Szkolenia przebiegają zgodnie z ustaloną metodyką, nie jest możliwe uczestnictwo w dalszej części zajęć w przypadku opuszczenia etapów poprzednich.
 3. W razie wcześniejszej rezygnacji z zajęć w trakcie szkolenia, żadna część wpłaconych środków nie podlega zwrotowi. W uzasadnionych przypadkach wcześniejszego wyjazdu możliwe jest odrobienie brakującej części zajęć w innym terminie.
 4. Odrabianie zajęcie będzie uzgadniane ze Szkołą Wspinania Cerro w miarę wolnych miejsc na innych turnusach.
 5. Szkoła Wspinania Cerro zapewnia uczestnikom niezbędny do realizacji zajęć sprzęt wspinaczkowy (z wyłączeniem odzieży, obuwia i plecaków).
 6. Sprzęt techniczny jest nieodpłatnie wypożyczany uczestnikom kursu przez kadrę szkolącą na okres trwania zajęć.
 7. Wypożyczony sprzęt pozostaje własnością instruktora.
 8. Uczestnik szkolenia odpowiada za sprzęt wspinaczkowy powierzony na czas zajęć wspinaczkowych i w razie zgubienia lub zniszczenia go, podejmuje się zwrotu takiego samego sprzętu wspinaczkowego lub o podobnych parametrach albo oddania równowartości w/w sprzętu wspinaczkowego.
 9. Uczestnik kursu zobowiązany jest bezzwłocznie powiadamiać instruktora o każdej stwierdzonej lub podejrzewanej niesprawności sprzętu.
 10. Na zakończenie zajęć każdy uczestnik oraz każdy instruktor jest zobowiązany do rozliczenia się z powierzonego mu sprzętu.

Zasady dyscyplinarne szkolenia

 1. Instruktor czuwa nad bezpieczeństwem uczestników. Muszą oni bezwzględnie i natychmiast wykonywać jego polecania związane z prowadzeniem zajęć.
 2. Nie wykonanie polecenia instruktora, może spowodować usunięcia uczestnika szkolenia z zajęć, bez możliwości zwrotu kosztów oraz żadnych części wpłaconych środków.
 3. W trakcie trwania zajęć na kursie uczestnik jest zobowiązany do postępowania w zgodzie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa w trakcie uprawiania wspinaczki i nie powodowania swoim zachowaniem dodatkowego zagrożenia dla siebie, innych uczestników zajęć i osób postronnych.
 4. Uczestnik szkolenia w trakcie zajęć praktycznych ma obowiązek mieć prawidłowo założony kask wspinaczkowy w trakcie ich trwania.
 5. W czasie prowadzenia zajęć wspinaczkowych w terenie lub na ściance wspinaczkowej obowiązuje absolutny zakaz spożywania alkoholu oraz używania środków odurzających
 6. Instruktor prowadzący zajęcia w wypadku uzasadnionego podejrzenia, iż uczestnik jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających ma prawo niezwłocznie usunąć uczestnika z zajęć. W takim przypadku nie nastąpi zwrot żadnej części poniesionych kosztów
 7. Zajęcia wspinaczkowe wymagają maksymalnego skupienia się i bycia wypoczętym. W przypadku noclegów w obiektach zewnętrznych (schroniska, pola namiotowe, bazy itp) przestrzegana jest cisza nocna w godzinach 22.00 - 6.00. W przypadku wczesnego wyjścia w góry może zostać skrócona do 2.00. Nie będzie tolerowane urządzanie imprez, głośne rozmowy, zakłócanie porządku.
 8. Uczestnik kursu nie ma prawa do samowolnego oddalania się z miejsca prowadzonych zajęć, ani do opuszczenia kursu bez uprzedniego powiadomienia instruktora prowadzącego zajęcia o swojej decyzji.
 9. Uczestnicy oraz kadra kursów mają obowiązek stosowania się do wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

Dane osobowe

 1.  Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: ?RODO?) informujemy, że Administratorem danych osobowych podanych w powyższej deklaracji członkowskiej jest Szkoła Wspinania Cerro,  Czułów 344 32-060 Liszki
 2. Dane są zbierane dla celów realizacji zadań Szkoły Wspinania Cerro. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO).
 3. PrzysługujeTobie prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane będą przetwarzane aż do cofnięcia zgody.
 4. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem przyjęcia na wydarzenie.
 6. Zrobienie rezerwacji wydarzenia, czytaj kursu wspinaczkowego, obozu wspinaczkowego,szkolenia organizowanego przez Szkołę Wspinania Cerro jest równoczesne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie wszelkich informacji, materiałów szkoleniowych i marketingowych od Szkoły Wspinania Cerro.
 7. W każdej chwili możesz cofnąć te zgodę wysyłając maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oświadczam, iż znam i rozumiem treść powyższego regulaminu i będę się do niego stosować.

Imię i nazwisko, data i podpis

 

  Szkoła Wspinania Cerro kursy i szkolenia wspinaczkowe kurs wspinaczkowy skałkowy Kraków kurs wspinaczki skalnej PZA Jura Sokoliki wspinanie Warszawa Wrocław

 

Masz masz pytania, wątpliwości lub coś jest dla Ciebie niejasne, odwiedź dział FAQ lub skontaktuj się z nami, chętnie pomożemy:e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

tel.: +48 501 937 021 Paweł

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna